Michael Linkletter

Headshot of Michael Linkletter

Michael Linkletter

Sister Saint Veronica Professor of Gaelic Studies
Department
Campus Location
Immaculata 207A
Email
Phone
902-867-3632
Biography

Michael Linkletter is holder of the Sister Saint Veronica Chair in Gaelic Studies and is the Graduate Studies Coordinator for the MA program in Celtic Studies. Michael holds a Master's and PhD in Celtic Languages and Literatures from Harvard University with a doctoral dissertation entitled “Bu Dual Dha Sin (That Was His Birthright): Gaelic Scholar Alexander Maclean Sinclair (1840-1924).” As an undergraduate Michael attended St. Francis Xavier University where he received degrees in Celtic Studies and History. He has been teaching at StFX since 2001.

His research interests vary but he primarily focuses on the history, culture, language and literature of the Scottish Gaels in Canada. In 2024-25 he is teaching CELT 101 & 102 (Scottish Gaelic Language & Culture I & II), CELT 201 & 202 (Gaelic Language & Culture III & IV), CELT 331/HIST 328 (Scottish History), CELT 332/HIST 329 (Scots in North America), and CELT/ENGL 327 (Celtic Kings, Heroes, and Monsters – Medieval Ireland (winter term)).

Tha Mìcheal Linkletter ann an Cathair na Peathar Naomh Veronica ann an Gàidhlig agus tha e ’na cho-òrdanaiche iar-cheumnaichte sa phrògram MA ann an Ceiltis. Tha MA agus PhD aige bho Oilthigh Harvard ann an cànainean agus litreachasan Ceilteach le tràchdas a sgrìobh e “Bu Dual Dha Sin” air sgoilear na Gàidhlig Alasdair MacIlleathain Sinclair (1840-1924). Chaidh Mìcheal gu Oilthigh Naoimh Fransaidh Xavier airson BA ann an Ceiltis agus BA eile ann an Eachdraidh. Thòisich e aig NFX ann an 2001. 

Tha ùidh rannsachaidh aige ann an iomadh rud, gu h-àiridh ann an eachdraidh, cultar, cànan is litreachas nan Gàidheal ann an Canada. Ann an 2024-25, tha e a' teagasg CELT 101 & 102 (Gàidhlig I & II), CELT 201 & 202 (Gàidhlig III & IV), CELT 331/HIST 328 (Eachdraidh na h-Alba), CELT 332/HIST 329 (Eachdraidh nan Gàidheal ann an Aimeireaga a Tuath), agus CELT/ENGL 327 (Litreachas nan Gàidheal sna Meadhan Aoisean (teirm a’ gheamhraidh)).

Publications

Linkletter, Michael. Forthcoming. Edinburgh Biographical Dictionary of Scottish Writers, s.v. “Blair, Duncan Black (Rev.), Donnchadh B. Blàr, Strachur/Canada, 1815–93,” s.v. “MacDonald, Alexander, Alasdair an Ridge, Antigonish (Nova Scotia), 1823–1904,” s.v. “MacLeod, Jane, Sìne Mhór, Prince Edward Island,” s.v. “Nicholson, Patrick Joseph (Rt Rev.), Cape Breton, 1887–1965,” and s.v. “Sinclair, Alexander Maclean (Rev.), Glenbard (Nova Scotia), 1840–1923,” Edinburgh: Edinburgh University Press.

Linkletter, Michael. 2020. “Two Satires, Three Men and a Gaelic Newspaper: A Nineteenth-Century Tale,” in Natasha Sumner & Aidan Doyle (eds), North American Gaels: Speech, Story, and Song in the Diaspora, Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 315-38.

Linkletter, Michael. 2020. “The Rev. D. B. Blair of Cowal and Nova Scotia (1815-1893),” in Sheila M. Kidd, Thomas Owen Clancy and Roibeard Ó Maolalaigh (eds), Cànan, Litreachas, Eachdraidh: Rannsachadh na Gàidhlig 7, Glasgow: Dept of Celtic, University of Glasgow, 165-77.

Stanley-Blackwell, Laurie and Michael Linkletter. 2020. “Looking for Thistles in Stone Gardens: The Cemeteries of Nova Scotia’s Scottish Immigrants,” in Nicholas Evans and Angela McCarthy (eds), Death in the Diaspora: British and Irish Gravestones, Edinburgh: Edinburgh University Press, 81-107.

Stanley-Blackwell, Laurie and Michael Linkletter. 2018. “Inscribing Ethnicity: A Preliminary Analysis of Gaelic Headstone Inscriptions in Eastern Nova Scotia and Cape Breton," in a special issue on “Cemeteries and Churchyards,” Genealogy 2, no. 3: 29. Open access: https://doi.org/10.3390/genealogy2030029